9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Upute za vikendaše

Ovim putem želimo Vas obavijestiti o Vašoj obvezi vezanoj uz Zakon o boravišnoj pristojbi (NN br. 152/08). Naime, ukoliko boravite u svojoj kući ili stanu za odmor na području Grada Bakra u vremenskom razdoblju od 01.05. do 30.09. dužni ste u Turističkoj zajednici Grada Bakra izvršiti prijavu dolaska te platiti boravišnu pristojbu. U nastavku Vam navodimo osnovne članke Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine br. 152/08), koji reguliraju ovu problematiku.

Članak 3. stavak 4.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekat u smislu ovoga Zakona plaća boravišnu pristojbu za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.

Članak 8.

Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća, i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Članak 12.

    Vlasnici kuće ili stana za odbor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
    Vlasnik iz stavka 1. ovog članka i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70 %.
    Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkoj općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju glavne turističke sezone.
    Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.
    Kućom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, a koja nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
    Odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na strane državljane.
    Iznimno, odredbe stavka 2. i 4. ovog članka primjenjuju se na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 18.

4. Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 12. stavak 4.) obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

5. Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (članak 12. stavak 1.), obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.

Vlasnik iz članka 12. stavka 4. ovog Zakona za razdoblje od 01.05. – 30.09. može za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu u kunama kako slijedi:

TURISTIČKO MJESTO             ZA DVA ČLANA (po osobi)   ZA SVAKOG SLJEDEĆEG ČLANA

Bakar                                                   60,00                                       25,00
Hreljin, Kukuljanovo                         40,00                                       15,00
Ostala nerazvrstana mjesta           30,00                                       12,00

Vlasnik iz članka 12. stavka 4. ovog Zakona dužan je iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na Zbirni račun boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada Bakra broj 1001005-1700404749 poziv na broj 67 – OIB (vaš osobni identifikacijski broj), svrha doznake “boravišna pristojba”.

Članak 21., stavak 2.

Vlasnik kuće ili stana za odmor i stanovnik turističke općine ili grada obvezan je u roku od 24 sata prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Članak 22.

Nadzor nad naplatom boravišne pristojbe obavlja Državni inspektorat. Vlasnicima kuća za odmor i stana koji u propisanom roku ne uplate sredstva boravišne pristojbe, Državni inspektorat rješenjem će naložiti da sredstva boravišne pristojbe uplate turističkoj zajednici.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 3.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj vlasnik kuće ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine (članak 18. stavak 4.) ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili grada (članak 18. stavak 5.).

Boravišna pristojba u razdoblju glavne sezone od 1. svibnja do 30. rujna u Bakru iznosi 7,00 kuna, na Hreljinu i Kukuljanovu 5,00 kuna, a u ostalim nerazvrstanim mjestima 4,00 kuna po danu, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca boravišna pristojba u Bakru iznosi 4,50 kuna, na Hreljinu i Kukuljanovu 2,50 kune, a u ostalim nerazvrstanim mjestima 2,00 kune po danu.

Prijava boravka vlasnika iz stavka 2. Zakona i boravak svih ostalih osoba vrši se na obrascu “PRIJAVA I ODJAVA BORAVKA TURISTA”, odnosno u turističkom uredu Turističke zajednice Grada Bakra.

Nadamo se da ćete svoju zakonsku obavezu regulirati, te Vam ovim putem želimo ugodan boravak na području Grada Bakra.