2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

Organizacijski ustroj

PREDSJEDNIK TZ GRADA BAKRA

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Grada Bakra, obnaša gradonačelnik Grada Bakra, Tomislav Klarić koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:
Predstavlja Zajednicu, saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,saziva i predsjeda Turističkom vijeću, organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom. Brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Tomislav Klarić
Predsjednik Turističke zajednice Grada Bakra
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DIREKTORICA TZ GRADA BAKRA

Direktorica turističkog ureda Sonja Jelušić, mag.oec, koja zastupa Turističku zajednicu Grada Bakra, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Sonja Jelušić Marić, mag.oec
Direktorica Turističke zajednice Grada Bakra
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SKUPŠTINA TZ GRADA BAKRA

Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.
Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.
Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Skupština turističke zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice,
2. donosi poslovnik o radu skupštine,
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,
4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,
5. donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,
6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,
7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ Grada Bakra:

Tomislav Klarić, predsjednik Skupštine

Dragan Miljenović
Adria oil d.o.o.    

Silvio Oliva
Bauhaus-nekretnine-Rijeka d.o.o.
    
Krešimir Kukavica
Tia partner d.o.o.    

Alen Tomac
Građa d.d.
    
Tatjana Lenac
Hermes d.o.o.
    
Ivan Biskupić
Industrijska zona d.o.o.
    
Eric Superina
Mick d.o.o.
    
Josip Vidas
Lesnina d.o.o.
    
Goran Košak
Metis d.d.
    
Josip Vranjić
Pevec d.d.    

Irena Dolančić
Rijeka Trans d.o.o.    

Branimir Janeš
Sljeme ugostiteljstvo d.o.o.   

TURISTIČKO VIJEĆE TZ GRADA BAKRA

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Ono obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice i odgovorno je skupštini turističke zajednice.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća. Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,
2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,
6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9. donosi poslovnik o svom radu,
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće TZ Grada Bakra ima predsjednika i 8 članova, koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Tomislav Klarić, predsjednik Turističkog vijeća

Boris Antić
Ugostiteljski obrt "DRIO MONTE"

Afrim Coljaj
Vallis ugostitelj i iznajmljivač
    
Jadranka Vlašimsky
Iznajmljivač

Zoran Pavletić
Iznajmljivač
    
Fredi Barišić
Caffe bar Maestral i Delfin

Kristina Blažan        
Dobra d.o.o.

Bore Štrbac
Dragovoljni član
    
Vice Sep
Dragovoljni član
  

NADZORNI ODBOR TZ GRADA BAKRA

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana. 2 člana nadzornog odbora bira skupština turističke zajednice,a trećeg člana delegira turističko vijeće turističke zajednice županije u nadzorni odbor turističke zajednice općine ili grada i područja.
Član nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste turističke zajednice.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:
1. vođenje poslova turističke zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Sonja Vičević, predsjednik Nadzornog odbora
Academia Navalis Adriatica d.o.o.

Milovan Čop
Copy Shop Hreljin d.o.o.

Tamara Kojić
delegirani član od strane TZ PGŽ