0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

Upute za iznajmljivače

U nastavku donosimo zakonske obveze privatnih iznajmljivača smještaja. Nadamo se da će biti korisne kako postojećim tako i novim iznajmljivačima. Također imate i linkove na zakone kojima se reguliraju neke od spomenutih obveza privatnih iznajmljivača smještaja u Hrvatskoj.

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja dužan je:

 • posjedovati odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu
 • voditi knjigu „Evidencija prometa”
 • na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima objekta te postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koja se pruža
 • pribaviti lječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja svake godine
 • voditi „Popis gostiju” i „Knjigu stranaca” u koje se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske goste.
 • prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 12 sati po dolasku i  u roku od 24 sata po odlasku
 • izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
 • uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza
 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Boravišna pristojba za iznajmljivače sa više od četiri osnovna kreveta

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu, a koji imaju više od četiri kreveta ili četiri kreveta u dva apartmana, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu u kampu sukladno s Rješenjem o odobrenju.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registiranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto.

Isticanje boravišne pristojbe

Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu neće više vidno isticati iznos boravišne pristojbe na cjeniku, niti navoditi u računu. (Ova obveza ostaje za one građane koji iznajmljuju do četiri kreveta i boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju).

Porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja Vam nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.

Boravišna pristojba za iznajmljivače koji imaju do četiri osnovna kreveta u dvije spavaće sobe, odnosno jednom apartmanu.

Građani koji imaju do četiri osnovna kreveta, ali u dvije sobe ili jednom apartmanu, imaju mogućnost biranja:

 • plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu
 • ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja, kao i do sada. Ako ste se odlučili za ovu mogućnost, odmah morate o tome obavijestiti Vaš turistički ured.

Obrazac TZ i upute za plaćanje turističke članarine

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su platiti turističku članarinu. Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta (NN 121/16).

UPUTE ZA PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE:

Po završetku turističke sezone iznajmljivač je obvezan ispuniti "Obrazac TZ" i dostaviti Poreznoj upravi do kraja veljače za prethodnu godinu.

Unatoč novom Zakonu o Turističkim članarinama koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine, ove godine se još uvijek obračunava stopa po starom Zakonu jer se članarina odnosi na 2019. godinu.

Iznos članarine na TZ obrascu izračunava se na sljedeći način:

Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa ili obrascu EP, množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta. Razred turističkog mjesta:    
 
Turistički razred                                                                                                   Koeficijent
A (Bakar)                                                                                                              0,16150%
B                                                                                                                           0,14858%
C (Hreljin i Kukuljanovo)                                                                                    0,12920%
D (Krasica, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo, Zlobin)                               0,11628%

 

Primjer izračuna za A razred (Bakar):

Ako ukupni promet po računima iznosi 20.000,00 kn izračun je: 20.000,00 x 0,16150 :100 = 32,30 kn

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača
Primatelj: Turistička članarina - TZG Bakar
Broj računa primatelja - IBAN: HR6810010051700427152
Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Plaćanje turističke članarine za .... godinu

Ispunjeni Obrazac i kopiju uplate predaje se matičnoj Poreznoj upravi do kraja veljače za prethodnu godinu.

Obrazac TZ

Obrazac EP

Kako postati iznajmljivač obiteljskog smještaja? Odnosno kako dobiti odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu građana ?

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnoxti (NN br. 138/06) uvedene su neke novine za one građane koji po prvi puta podnose zahtjev ili žele promijeni već postojeća rješenja-odobrenja.

1. Uvjet kojega morate zadovoljiti je taj da ste vlasnik objekta koji ima sobe, apartmane ili je u cjelosti kuća za odmor ili da ste vlasnik zemljišta za kampiranje ako želite otvoriti mali kamp u domaćinstvu;

2. Da ste poslovno sposobni (po službenoj dužnosti potvrdu pribavlja nadležni ured);

3. Da ispunjavate zdravstvene uvjete propisane Pravilnikom iz čl.30.st.3 navedenog Zakona (zdravstvena potvrda vašeg obiteljskog liječnika);

4. Da objekt ili zemljište za kamp ispunjavaju minimalne tehničke uvjete i uvjete za kategorizaciju sukladno ovom Zakonu. (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu-NN br.88/07 i 58/08);

5. Da vam nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu, dok ta mjera traje (također po službenoj dužnosti pribavlja nadležni ured za gospodarstvo);

6. Da građevina – objekt u kojem ćete pružati ugostiteljske usluge  u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu (uvjeti gradnje, građevinska dozvola, uporabna dozvola).

Ako sve navedeno ispunjavate, a građanin ste Republike Hrvatske, nadležni ured za gospodarstvo dužan vam je u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva, izdati rješenje o odobrenju. Rješenje može dobiti samo jedan član obitelji za usluge u sklopu jednog domaćinstva.

Resursi:

Više informacija pronađite na sljedećim linkovima: