2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Organizacijski ustroj

TURISTIČKA ZAJEDNICA

Turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

1) Turistička zajednica je pravna osoba.
2) Turistička zajednica ne može započeti s djelovanjem prije stjecanja pravne osobnosti.
3) Prava i obveze turističke zajednice utvrđuju se Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i statutom turističke zajednice.
4) Za svoje obveze turistička zajednica odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
5) Turistička zajednica svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica, a gubi brisanjem iz Upisnika.

ČLANOVI TURISTIČKE ZAJEDNICE

1) Turistička zajednica ima obvezatne članove.
2) Osim obvezatnih članova, lokalna turistička zajednica može imati i dragovoljne članove.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su:
1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Tijela turističke zajednice su:
1. skupština
2. turističko vijeće
3. predsjednik turističke zajednice.
Turistička zajednica ima statut, a statut turističke zajednice sadrži odredbe o:
1. nazivu i sjedištu turističke zajednice
2. zadaćama turističke zajednice
3. pravima, obvezama i odgovornosti članova turističke zajednice
4. načinu predstavljanja i zastupanja turističke zajednice
5. razlozima i postupku razrješenja direktora turističke zajednice
6. djelokrugu, ustrojstvu, načinu izbora i opoziva, mandatu te odgovornosti članova tijela turističke zajednice
7. načinu odlučivanja u turističkoj zajednici i tijelima turističke zajednice
8. načinu ostvarivanja javnosti rada
9. načinu donošenja statuta i drugih općih akata
10. imovini, načinu stjecanja imovine i raspolaganju imovinom
11. postupku s imovinom u slučaju prestanka turističke zajednice
12. drugim pitanjima.

• Statut TZG Bakar
• Pravilnik o radu TU TZ Grada Bakra

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE

1) Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu.
2) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana.

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Grada Bakra, obnaša gradonačelnik Grada Bakra;

Tomislav Klarić
Predsjednik Turističke zajednice Grada Bakra
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica ima direktora. Direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.
Direktor turističke zajednice zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice.

Dužnost direktora Turističke zajednice Grada Bakra, obnaša;

Sonja Jelušić Marić, mag.oec
Direktorica Turističke zajednice Grada Bakra
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SKUPŠTINA TZ GRADA BAKRA

Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici. Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice. Članovi odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine. Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Skupština turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.


Nadzorne ovlasti skupštine, skupština turističke zajednice nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ Grada Bakra:

Tomislav Klarić, predsjednik Skupštine

Andi Flegar
Adria oil d.o.o.

Silvio Oliva
Bauhaus-nekretnine-Rijeka d.o.o.

Krešimir Kukavica
Tia partner d.o.o.

Alen Tomac
Građa d.d.

Ivan Biskupić
Industrijska zona Bakar d.o.o.

Dijana Kresović
Mick d.o.o.

Josip Vidas
Lesnina d.o.o.

Josip Vranjić
Pevex d.d.

Crodux derivati dva d.o.o.
Neven Mihelčić

Log adria d.o.o.
Sanja Barić

Targo d.o.o.
Alida Diminić

Iznajmljivač
Adriana Babić

TURISTIČKO VIJEĆE TZ GRADA BAKRA

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice. Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice. Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i statutu te sukladno programu rada.
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.
Turističko vijeće TZ Grada Bakra ima predsjednika i 8 članova, koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu. Predsjednik Zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.

Tomislav Klarić, predsjednik Turističkog vijeća

Boris Antić
Ugostitelj

Jadranka Ajvaz
Iznajmljivač

Jadranka Vlašimsky
Iznajmljivač

Zoran Pavletić
Iznajmljivač

Fredi Barišić
Ugostitelj

Tomislav Matić
Komunalno društvo Dobra d.o.o.

Bore Štrbac
Dragovoljni član

Vice Sep
Dragovoljni član